Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käyttämisen laitteessasi ja tallentamisen siihen. Lisätietoa evästeistä saat tietosuojalausunnostamme.

Web-sisällön esitys

Vastuullinen liiketoiminta

Vastuullisuus merkitsee meille sitä, että kannattava liiketoiminta on tasapainossa taloudellisen, yhteiskunnallisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun kanssa läpi koko toimitusketjun.

Web-sisällön esitys

Yhteiskuntavastuu

Toimintamme vaikuttaa myönteisesti sosioekonomiseen kehitykseen. Liiketoimintamme edistää kasvua ja taloudellista kehitystä luomalla työpaikkoja sekä tarjoamalla koulutusta ja henkilökohtaisen kehittymisen mahdollisuuksia. Toimintamme lisää vaurautta yhteiskunnassa sekä edistää talouskasvun ja ympäristövaikutusten irtikytkentää.

Noudatamme voimassa olevia lakeja ja asetuksia kaikilla liiketoiminta-alueillamme ja olemme sitoutuneet toimimaan hyvän liiketoiminnan periaatteiden mukaisesti reilulla ja eettisellä tavalla. Kaikessa toiminnassamme noudatetaan ehdotonta rehellisyyttä. Korruptioon osallistuminen kuten lahjonta, kiristys ja lahjusten vastaanottaminen ovat ehdottomasti kiellettyä.

Pyrimme luomaan asiakkaisiin, toimittajiin ja liiketoimintakumppaneihin pitkäaikaiset, molemminpuoliseen luottamukseen perustuvat suhteet.

Taloudellinen vastuu

Yrityksenä olemme kannattava, kilpailukykyinen ja toiminnoiltamme tehokas. Tuotamme taloudellista hyvinvointia yhteiskunnalle ja meiltä löytyy taloudelliset edellytykset vastuullisen henkilöstöpolitiikan harjoittamiseen sekä ympäristönäkökohtiin liittyvien toimenpiteiden hoitamiseen.

Annamme toiminnastamme ja taloudellisesta tilanteestamme oikeaa ja asianmukaista tietoa. Liiketoimintamme vahva kasvu ja taloudellinen kehitys ovat pysyneet vakaina jo pitkään.

Sosiaalinen vastuu

Noudatamme YK:n ihmisoikeusjulistusta sekä työoloja ja ihmisoikeuksia koskevia lakeja, säännöksiä ja kansainvälisiä sopimuksia, jotka soveltuvat toimintaamme. Emme hyväksy pakko- tai lapsityövoiman käyttöä missään muodossa ja kohtelemme työntekijöitämme kunnioittavasti.

Kaikenlainen syrjintä perustuen rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, sukupuoliseen suuntautumiseen, siviilisäätyyn, raskauteen, perhesuhteisiin, uskontoon tai vastaavaan tekijään sekä fyysinen tai verbaalinen häirintä on ehdottomasti kiellettyä.

Palkkauksessa, työsuhteiden ehdoissa ja työajoissa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä sekä Tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta. Olemme Teknologiateollisuus ry:n jäsen ja tunnustamme työntekijöidemme yhdistymisvapauden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden. Meillä on henkilöstömme valitsemat pää- ja varaluottamusmiehet.

Edistämme ja vaalimme sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta toiminnassamme. Pidämme huolta henkilöstömme hyvinvoinnista ja osaamisen tasosta. Mittaamme henkilöstötyytyväisyyttä säännöllisesti ja tuemme henkilöstön kehittymistä aktiivisesti.

Noudatamme terveyttä ja turvallisuutta koskevia lakeja ja säädöksiä. Tarjoamme työntekijöillemme turvallisen ja terveellisen työympäristön sekä asianmukaiset työvälineet. Lisäksi kehitämme aktiivisesti keinoja työolojen ja työympäristön parantamiseksi sekä edistämme työntekijöidemme terveyden ylläpitämistä.

Tutustu konsernimme lahjonnan ja korruption vastaiseen politiikkaan
ja ohjeistukseen (Group Anti-Bribery and Corruption Policy and Instructions).

Tehokkaampaa toimintaa ympäristöhallintajärjestelmän avulla

ICT-alan toimijana olemme mukana rakentamassa kestävämpää yhteiskuntaa.

Pyrimme kuormittamaan ympäristöä mahdollisimman vähän harjoittaessamme liiketoimintaamme sekä tuotamme palveluita ja ratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme pystyvät pienentämään omia ympäristöjalanjälkiään. Nykyaikaiset etätyöratkaisumme vähentävät matkustamisen tarvetta säästäen kustannuksia, aikaa ja ympäristöä. Keskitetyt konesalipalvelumme ja virtualisointi parantavat energia- ja materiaalitehokkuutta.

Vaikka edistämme ympäristöystävällisten liiketoimintatapojen syntymistä, liittyy liiketoimintaan myös negatiivisia ympäristövaikutuksia. Näihin kuuluu erityisesti energian kulutus. Pyrimme jatkuvasti pienentämään ympäristöjalanjälkeämme erityisesti energiankulutukseen ja jätteisiin liittyvillä toimenpiteillä.

Ympäristötyömme keskiössä on Telia Companyn ympäristöpolitiikka (Telia Group Environment Policy). Noudatamme myös Telia Companyn ympäristöohjeistusta (Telia Group Environment Instructions).

Olemme sitoutuneet noudattamaan toiminnassamme ympäristöpolitiikan tukena seuraavia ympäristöön vaikuttavia asioita:

  • Ympäristöystävällisen ajattelutavan ja toiminnan edistäminen
  • Energiankulutuksen pienentäminen
  • Liikenteen päästöjen vähentäminen
  • Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys

Olemme sitoutuneet ympäristöjärjestelmän jatkuvaan parantamiseen ympäristönsuojelun tason parantamiseksi. Toimintasuunnitelmassamme määritellään toimenpiteet, joilla ympäristönäkökohtien hallintaa parannetaan jatkuvasti.

Ympäristövastuullisen liiketoiminnan perustana ovat ympäristölakien, viranomaismääräysten ja EU-direktiivien noudattaminen sekä standardien vaatimusten noudattaminen. Olemme sitoutuneet siihen, että standardiin perustuva ympäristöhallintajärjestelmä koskee koko liiketoimintaamme Suomessa.


Tutustu Telia Companyn vastuulliseen liiketoimintaan TÄSTÄ.

Web-sisällön esitys

 

Web-sisällön esitys

Telia Speak-up Line

Olemme sitoutuneet toimimaan läpinäkyvästi, rehellisesti ja vastuullisesti. Kannustamme kaikkia työntekijöitämme ja sidosryhmiämme ilmoittamaan, jos he huomaavat toimissamme jotain huolestuttavaa. Ilmoita huolistasi Telia Speak-Up Linen kautta.